Ana Sayfa / İnsan Kaynakları / Başvuru Formu

1. Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Yürürlük” başlıklı 32. Maddesine göre Bu Kanunun 8, 9, 11, 13, 14, 15,16, 17 ve 18 maddeleri yayım tarihinden altı ay sonra 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir.

2. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Sumitomo Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

3. Kişisel Verileriniz ne şekilde işlenebilecektir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Sumitomo Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

4. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve hukuki sebepleri nelerdir?

Verdiğimiz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, Adli ve İdari mercilerce öngörülen bilgi saklama raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, müşteri portföyümüzü analiz etmek amaçlarıyla bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel verilerin korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz.

5. Kişisel verilerinizin aktarabileceği kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla ve 6698 sayılı Kişisel verilerin korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; tüm resmi merci ve kurumlar, Sumitomo Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, bağlı şirketleri, Sumitomo Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak hissedarı olduğumuz şirketler ve Sumitomo Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. , doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi / yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilerdir.

6. Kişisel Verileriniz nasıl toplanmaktadır?

İnternet sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama, Sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezle (cookies) vb aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

7. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

  GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION

Ad / Name  
Uyruk / Nationality  
Tel (İş) / Tel (work)
İkametgah Adresi / Place of residence
Adres / Adress
Başvurulan Pozisyon / Position's applying for
Doğum Tarihi / Date of birth
Askerlik Durumu / Military service
Medeni Durum / Marital Status
Soyad / Surname  
T.C. Kimlik No. / T.R. Identity No
Tel (Cep) / Tel (Mobile)
Tel (Ev) / Tel (Home)
E-mail 
Şu an çalışıyor musunuz ? / Are you still employed?
Doğum Yeri / Place of birth
Terhis / Tecil Tarihi / Date of discharge/delay
Sürücü Belgesi Do you have driving license?
 ÖĞRENİM BİLGİLERİ / EDUCATIONAL BACKGROUND

OKUL TÜRÜ   OKUL ADI   BÖLÜMÜ   Giriş Tarihi   Çıkış Tarihi
       
       
       
       
       
       
       
       

 YABANCI DİL BİLGİSİ / PROFICIENCY OF FOREIGN LANGUAGE

    Okuma / Reading   Yazma / Writing   Konuşma / Speaking
İngilizce / English      
Japonca / Japanese      

 STAJLAR, SEMİNERLER VE SERTİFİKALAR BİLGİSİ / INTERNSHIPS, SEMINARS, CERTIFICATES AND TRAININGS

Alınan Kursun Adı / Name of the event (internship, seminar, etc.)   Alınan Kurumun Adı / Name of the institute   Tarih / Date   Süre / Length
     
     
     
     
     
     

 İŞ TECRÜBESİ (Lütfen son çalıştığınız yerden başlayarak yazınız) / JOB EXPERIENCE (Please start from the most recent job experience.)

Şirketin İsmi   Sektörü   Telefon   Pozisyon   İş Tanımı   Başlangıç Tarihi   Bitiş Tarihi   Ayrılma Nedeni
             
             
             
             
             
             
             

 DİĞER SORULAR / OTHER QUESTIONS

Aşağıdaki kronik hastalıklar arasından sahip olduğunuz ya da geçmişte geçirdiğiniz bir hastalık var mıdır? Evet ya da hayır şıklarından birisini işaretleyiniz. Ayrıca, bu hastalıklar dışında adınıza teşhis konulmuş kronik, tedavi gerektiren, kontrol altında tutulması tavsiye edilen, ilaç kullanmanızı gerektiren ya da tanı konulmuş olmakla beraber daha sonra iyileşme gösterdiğiniz başkaca hastalık/larınız hakkında aşağıdaki kutu içerisinde bilgi veriniz. / Do you have or have you suffered from the chronic illnesses below in the past? Please choose Yes or No. Also, if you have any illnesses diagnosed as chronic, need treatment,need to be under control, need medication or healed in the past, please fill in the box below.

 1. Kalp Hastalıkları / Cardiac Diseases

Kapak Yetmezliği / Coronary failure  Evet     Hayır
Dolaşım yetmezliği / Circulation failure  Evet     Hayır
Kalbin kasılmaya bağlı (sklerotik) hastalıkları / Sclerotic diseases    Evet     Hayır
 2. Solunum Sistemi Hastalıkları / Respiratory System Diseases

Astım / Asthma    Evet     Hayır
Kronik bronşit (KOAH) / Chronic bronchitis    Evet     Hayır
Ailede akciğer tümörü (CA) / Lung tumour in family member    Evet     Hayır
 3. Sinir Sistemi Hastalıkları / Nervous System Diseases

(Kendinizde veya ailenizde) Epilepsi (sara) / Epilepsy (in person or in family member)    Evet     Hayır
 4. Deri Hastalıkları / Skin Diseases

Egzama (Kontakt dermatit) / Contact dermatitis    Evet     Hayır
 5. Diğer Hastalıklar/ Other Diseases

Mesane ve böbrek tümörü / Urinary bladder and kidney tumor    Evet     Hayır
Başka bir rahatsızlık ya da engeliniz var mıdır? Yazınız / Do you have any other illnesses or handicaps? Please write.   :  
 6. Diğer Kişisel Bilgiler/ Other Personal Info

Herhangi bir suçtan Tutuklandınız mı ya da hüküm giydiniz mi? / Have you ever been condemned or arrested for a crime?    Evet     Hayır
Mahkemelik ve/veya icralık bir durumunuz var mı?/ Are you presently engaged in a lawsuit?    Evet     Hayır
Hakkınızda Türk Ceza Kanunun 4. Kısmında Düzenlenmiş olan Millete ve Devlete Karşı Suçlar kapsamında açılmış ve devam eden bir Savcılık Soruşturması bulunmakta mıdır? / Do you have an ongoing prosecution in the context of Crimes Against Nation and State regulated in part 4 of the Turkish Penal Code?    Evet     Hayır
Hakkınızda Türk Ceza Kanunun 4. Kısmında Düzenlenmiş olan Millete ve Devlete Karşı Suçlar kapsamında açılmış ve sonuçlanmış bir ceza yargılaması dolayısı ile devlet memurluğundan ihraç edildiniz mi ve/veya memurluk başvurunuz red edildi mi? / Have you been expelled from the civil service and / or your application for office has been refused because of an ongoing criminal procedure which was filed in the context of Crimes Against Nation and State regulated in part 4 of the Turkish Penal Code?    Evet     Hayır
Herhangi bir borcunuz var mı?/ Do you have any debts?    Evet     Hayır
Seyahate engel bir durumunuz var mı?/ Have you any obstacle for a travel?    Evet     Hayır
Vardiyalı veya haftasonu çalışabilir misiniz?/ Could you work in shifts or at the weekend?    Evet     Hayır
Sigara kullanıyor musunuz?/ Do you smoke?    Evet     Hayır
Alkol kullanıyor musunuz?/ Do you drink alcohol?    Evet     Hayır
Bağlı bulunduğunuz bir sendika var mı?/ Is there any union where you are member of?    Evet     Hayır
Üyesi olduğunuz dernek veya sivil toplum kuruluşu var mı?/ Is there any civil society or association where you are member of?    Evet     Hayır
Mülakat olacağına dair bilgiyi edindiğiniz kaynak nedir? / Where did you get the information of interview?  

  MAAŞ BEKLENTİNİZ / SALARY EXPECTATION

Mevcut Maaşınız / Current salary (TL):  
Maaş Beklentiniz / Salary expectation:  
Diğer Haklarınız / Other Rights  
Ne zaman iş başı yapabilirsiniz? / Possible Start date?  

  HAKKINIZDA REFERANS VEREBİLECEK KİŞİLER(akraba olmayan en az bir yıl tanıdığınız bir kişi) / SOMEONE WHO GİVES REFERANCE FOR YOU(At least one year you know someone who unrelated person)

Ad Soyad / Name and Surname   Çalıştığı yer / Location   Görevi / Duties of employment   Telefon numarası / Phone Number
     
     

 Fotografınızı Yükleyiniz / Upload Your Photo


 Sizi işe almamızda yardımcı olabilecek kişisel özelliklerinizi kısaca anlatınız:/ Write your personal characteristic that help us for your recruitment: Olası bir hizmet sözleşmesine esas teşkil etmek üzere işbu istek formunda vermiş olduğum tüm bilgilerin doğru olduğunu, verdiğim bilgilerin gerçeğe aykırı olması halinde hizmet sözleşmesinin herhangi bir tazminat ödenmeksizin ve derhal feshedilebileceğini, işe alınmam halinde şirketin yönetmeliklerinde belirtilen koşullara uygun olarak çalışacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. 19.4.2019

 Yenile

Yukarıdaki güvenlik kodunu giriniz

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Yazısını Okudum ve Anladım