Ana Sayfa / Başvuru Formu

SUMİTOMO RUBBER AKO LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca iş görüşmelerimiz kapsamında işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR?
Şirketimiz ile gerçekleştireceğiniz iş görüşmeleri süresince; kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, iş başvurusu amacıyla göndermiş olduğunuz özgeçmişler, doldurduğunuz formlar, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin özel nitelikli verileriniz, mülakatlara ve karakter testlerine ilişkin bilgiler, boy- kilo, ücret beklentisi, referans bilgileri ile bunlara benzer diğer bilgileri içeren çalışan adayı verileriniz, medeni durumunuz, çocuk sayılarınız, eş ve akrabalarınıza ilişkin verileri içeren (kimlik, finansal durum, eğitim gibi) aile durumuna ilişkin verileriniz, eğitim, iş ve profesyonel yaşama ilişkin verileriniz, kamera kayıtları, tesislere giriş ve çıkış kayıtları gibi Şirket yerleşkemizin güvenliğine ilişkin veriler ile ve sağlık verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

➢ İş başvurusunda bulunan kişilerin işe yatkınlığının ölçülebilmesi adına ve iş başvuru sürecinin takip edilmesi,
➢ İş başvuru sürecinize ilişkin tarafınızla iletişimin gerçekleştirilmesi,
➢ Ücret, performans ve kariyer yönetiminin sağlanması gibi insan kaynakları süreçlerinin planlanması,
➢ Mali ve sosyal hakların planlanması,
➢ Sağlık verilerinin; çalışma sürelerinin ve engellilik, malullük gibi durumların belirlenebilmesi,
➢ Şirketimizin, çalışanların ve üçüncü kişilerin güvenliğinin sağlanması,
➢ Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
➢ Şirket yerleşkemizin güvenliğinin sağlanması,
➢ Referanslarınızla iletişime geçirilerek referans kontrollerinizin gerçekleştirilebilmesi.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEKTİR?
Kişisel verileriniz, yurt içi veya yurt dışındaki ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, Şirketimiz pay sahipleri, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEMLERLE VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLUYORUZ

3.1. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ
Şirketimiz, iş başvurusunda bulunanlardan kişisel verilerini doğrudan kendisinden temin edebileceği gibi çeşitli yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmekte ve söz konusu kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması için mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaktadır.

3.2. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz aşağıdaki sebeplerden birine veya bir kaçına dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve aktarılmaktadır:
➢ Açık rızanızın bulunması,
➢ Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
➢ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olması,
➢ Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
➢ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
➢ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
➢ Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

4. KANUN KAPSAMINDA “İLGİLİ KİŞİ” OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun uyarınca aşağıda belirtilen haklarınız bulunmaktadır;
➢ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
➢ Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
➢ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
➢ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
➢ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
➢ Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
➢ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesi ve kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesi durumunda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
➢ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
➢ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında taleplerinizi Şirketimize başvurarak edinebileceğiniz örnek başvuru formu aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU

SUMİTOMO RUBBER AKO LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Tüney Köyü Mevkii Yakınkent Osb Mahallesi 1. Cadde No:1 Merkez /Çankırı
Telefon : (0376) 218 91 00
Fax : (0376) 272 81 91
E-posta : info@sumitomorubberako.com.tr

  GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION

Ad / Name  
Uyruk / Nationality  
Tel (İş) / Tel (work)
İkametgah Adresi / Place of residence
Adres / Adress
Başvurulan Pozisyon / Position's applying for
Doğum Tarihi / Date of birth
Askerlik Durumu / Military service
Medeni Durum / Marital Status
Soyad / Surname  
T.C. Kimlik No. / T.R. Identity No
Tel (Cep) / Tel (Mobile)
Tel (Ev) / Tel (Home)
E-mail 
Şu an çalışıyor musunuz ? / Are you still employed?
Doğum Yeri / Place of birth
Terhis / Tecil Tarihi / Date of discharge/delay
Sürücü Belgesi Do you have driving license?
 ÖĞRENİM BİLGİLERİ / EDUCATIONAL BACKGROUND

OKUL TÜRÜ   OKUL ADI   BÖLÜMÜ   Giriş Tarihi   Çıkış Tarihi
       
       
       
       
       
       
       
       

 YABANCI DİL BİLGİSİ / PROFICIENCY OF FOREIGN LANGUAGE

    Okuma / Reading   Yazma / Writing   Konuşma / Speaking
İngilizce / English      
Japonca / Japanese      

 STAJLAR, SEMİNERLER VE SERTİFİKALAR BİLGİSİ / INTERNSHIPS, SEMINARS, CERTIFICATES AND TRAININGS

Alınan Kursun Adı / Name of the event (internship, seminar, etc.)   Alınan Kurumun Adı / Name of the institute   Tarih / Date   Süre / Length
     
     
     
     
     
     

 İŞ TECRÜBESİ (Lütfen son çalıştığınız yerden başlayarak yazınız) / JOB EXPERIENCE (Please start from the most recent job experience.)

Şirketin İsmi   Sektörü   Telefon   Pozisyon   İş Tanımı   Başlangıç Tarihi   Bitiş Tarihi   Ayrılma Nedeni
             
             
             
             
             
             
             

 DİĞER SORULAR / OTHER QUESTIONS

Aşağıdaki kronik hastalıklar arasından sahip olduğunuz ya da geçmişte geçirdiğiniz bir hastalık var mıdır? Evet ya da hayır şıklarından birisini işaretleyiniz. Ayrıca, bu hastalıklar dışında adınıza teşhis konulmuş kronik, tedavi gerektiren, kontrol altında tutulması tavsiye edilen, ilaç kullanmanızı gerektiren ya da tanı konulmuş olmakla beraber daha sonra iyileşme gösterdiğiniz başkaca hastalık/larınız hakkında aşağıdaki kutu içerisinde bilgi veriniz. / Do you have or have you suffered from the chronic illnesses below in the past? Please choose Yes or No. Also, if you have any illnesses diagnosed as chronic, need treatment,need to be under control, need medication or healed in the past, please fill in the box below.

 1. Kalp Hastalıkları / Cardiac Diseases

Kapak Yetmezliği / Coronary failure  Evet     Hayır
Dolaşım yetmezliği / Circulation failure  Evet     Hayır
Kalbin kasılmaya bağlı (sklerotik) hastalıkları / Sclerotic diseases    Evet     Hayır
 2. Solunum Sistemi Hastalıkları / Respiratory System Diseases

Astım / Asthma    Evet     Hayır
Kronik bronşit (KOAH) / Chronic bronchitis    Evet     Hayır
Ailede akciğer tümörü (CA) / Lung tumour in family member    Evet     Hayır
 3. Sinir Sistemi Hastalıkları / Nervous System Diseases

(Kendinizde veya ailenizde) Epilepsi (sara) / Epilepsy (in person or in family member)    Evet     Hayır
 4. Deri Hastalıkları / Skin Diseases

Egzama (Kontakt dermatit) / Contact dermatitis    Evet     Hayır
 5. Diğer Hastalıklar/ Other Diseases

Mesane ve böbrek tümörü / Urinary bladder and kidney tumor    Evet     Hayır
Başka bir rahatsızlık ya da engeliniz var mıdır? Yazınız / Do you have any other illnesses or handicaps? Please write.   :  
 6. Diğer Kişisel Bilgiler/ Other Personal Info

Herhangi bir suçtan Tutuklandınız mı ya da hüküm giydiniz mi? / Have you ever been condemned or arrested for a crime?    Evet     Hayır
Mahkemelik ve/veya icralık bir durumunuz var mı?/ Are you presently engaged in a lawsuit?    Evet     Hayır
Hakkınızda Türk Ceza Kanunun 4. Kısmında Düzenlenmiş olan Millete ve Devlete Karşı Suçlar kapsamında açılmış ve devam eden bir Savcılık Soruşturması bulunmakta mıdır? / Do you have an ongoing prosecution in the context of Crimes Against Nation and State regulated in part 4 of the Turkish Penal Code?    Evet     Hayır
Hakkınızda Türk Ceza Kanunun 4. Kısmında Düzenlenmiş olan Millete ve Devlete Karşı Suçlar kapsamında açılmış ve sonuçlanmış bir ceza yargılaması dolayısı ile devlet memurluğundan ihraç edildiniz mi ve/veya memurluk başvurunuz red edildi mi? / Have you been expelled from the civil service and / or your application for office has been refused because of an ongoing criminal procedure which was filed in the context of Crimes Against Nation and State regulated in part 4 of the Turkish Penal Code?    Evet     Hayır
Herhangi bir borcunuz var mı?/ Do you have any debts?    Evet     Hayır
Seyahate engel bir durumunuz var mı?/ Have you any obstacle for a travel?    Evet     Hayır
Vardiyalı veya haftasonu çalışabilir misiniz?/ Could you work in shifts or at the weekend?    Evet     Hayır
Sigara kullanıyor musunuz?/ Do you smoke?    Evet     Hayır
Alkol kullanıyor musunuz?/ Do you drink alcohol?    Evet     Hayır
Bağlı bulunduğunuz bir sendika var mı?/ Is there any union where you are member of?    Evet     Hayır
Üyesi olduğunuz dernek veya sivil toplum kuruluşu var mı?/ Is there any civil society or association where you are member of?    Evet     Hayır
Mülakat olacağına dair bilgiyi edindiğiniz kaynak nedir? / Where did you get the information of interview?  

  MAAŞ BEKLENTİNİZ / SALARY EXPECTATION

Mevcut Maaşınız / Current salary (TL):  
Maaş Beklentiniz / Salary expectation:  
Diğer Haklarınız / Other Rights  
Ne zaman iş başı yapabilirsiniz? / Possible Start date?  

  HAKKINIZDA REFERANS VEREBİLECEK KİŞİLER(akraba olmayan en az bir yıl tanıdığınız bir kişi) / SOMEONE WHO GİVES REFERANCE FOR YOU(At least one year you know someone who unrelated person)

Ad Soyad / Name and Surname   Çalıştığı yer / Location   Görevi / Duties of employment   Telefon numarası / Phone Number
     
     

 Fotografınızı Yükleyiniz / Upload Your Photo


 Sizi işe almamızda yardımcı olabilecek kişisel özelliklerinizi kısaca anlatınız:/ Write your personal characteristic that help us for your recruitment: Olası bir hizmet sözleşmesine esas teşkil etmek üzere işbu istek formunda vermiş olduğum tüm bilgilerin doğru olduğunu, verdiğim bilgilerin gerçeğe aykırı olması halinde hizmet sözleşmesinin herhangi bir tazminat ödenmeksizin ve derhal feshedilebileceğini, işe alınmam halinde şirketin yönetmeliklerinde belirtilen koşullara uygun olarak çalışacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. 7/20/2020


Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Yazısını Okudum ve Anladım